Algemene Voorwaarden


1. Identificatie van de verkoper en uitbater van de webwinkel

1.1 De goederen worden u aangeboden en verkocht door Nadia Feys, handel voerend onder de benaming “BE BILLIE YOGA & ACTIVEWEAR,  kantoor houdende te 8000 Brugge, Kruisvest 5B en hebbende als ondernemingsnummer 0536.864.217 (hierna verkort: BeBillie). Het BTW nummer waaronder BeBillie handelt is BE 0536.864.217.

1.2 De Webshop www.bebillie.be is eigendom van Nadia Feys.  De webshop www.bebillie.be wordt hierna verkort aangeduid als de webshop.

1.3 Correspondentie kan worden gestuurd naar het adres te 8000 Brugge, Kruisvest 5B.

1.4 Het e-mailadres van BeBillie is hello@bebillie.be

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen op het internet via de webshop.

2.2 Door de plaatsing van zijn bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

2.3 Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Bij wijziging van de algemene voorwaarden gelden steeds de voorwaarden die van toepassing waren op het ogenblik van de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe algemene voorwaarden.

3. Aanbiedingen, aanbod en totstandkoming van overeenkomsten

3.1  Het aanbod op de webshop geldt slechts zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd.

3.2 De webshop en het aanbod op de webshop wordt steeds met veel zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig of niet up-to-date is.

3.3 BeBillie is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, vergissingen, zet- of drukfouten.

3.4 De overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

3.5 BeBillie behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

- bij het niet voorradig zijn van een product,

- bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,

- bij overmacht.

3.6 De producten op de webshop worden enkel voor verkoop in België en Nederland aangeboden. Producten worden enkel verkocht aan consumenten ouder dan 18 jaar en in hoeveelheden voor consumenten gebruikelijk. Indien men grote bestellingen wilt doen of wilt aankopen voor zijn professionele activiteiten (met BTW-nummer) dan moet contact opgenomen worden met BeBillie.

4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn deze die vermeld staan op de webshop op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelden zijn inclusief 21% BTW doch exclusief leverings- en verzendingskosten.

4.2 Leverings- en verzendingskosten worden opgegeven bij de bestelling op de webshop vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

4.3 Betaling kan via één van de volgende betalingssystemen: gewone bankkaart (debetkaart), , Maestro, Paypal, Visa en Mastercard.

5. Levering

5.1 Levering is enkel mogelijk in België en Nederland.

5.2 Levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres ofwel door middel van afhaling bij een door BeBillie gekozen medewerking. De wijze van levering kan worden opgegeven bij de bestelling op de webshop vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst. Er kan dan alsnog van de bestelling worden afgezien.

5.3 BeBillie streeft ernaar om de leveringstermijn zo kort mogelijk te houden. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 dag en maximaal 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Indien BeBillie niet voldaan heeft aan haar verplichting om de goederen binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te leveren, verzoekt de klant haar de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien BeBillie onderneming de goederen niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de klant het recht de overeenkomst te beëindigen doch de klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

5.4 Als de levering plaatsvindt in een afhaalpunt worden de goederen maximaal 25 dagen bijgehouden. Als de klant nalaat om zijn bestelling binnen deze termijn af te halen wordt de overeenkomst geannuleerd. De klant is evenwel verplicht om de verzendkosten op zich te nemen.

5.5 Als de levering gebeurt naar het door de klant opgegeven adres en indien de klant afwezig is en nalaat de bestelling op te halen kan de klant vragen dat de bestelling opnieuw bij hem wordt aangeboden na betaling van de kosten voor een tweede levering.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de klant van zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter over op de klant bij levering aan de vervoerder, als deze van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de BeBillie was aangeboden, onverminderd de rechten van de klant ten aanzien van de vervoerder.

5.7 De eigendom van de goederen gaat pas over naar de klant na volledige betaling van de prijs en verzendingskosten door de klant.

5.8 BeBillie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of vergissingen die door de klant zijn begaan bij het ingeven van  het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering, de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren of een levering aan een verkeerd adres ten gevolge van vergissingen of fouten van de klant.

6. Herroepingsrecht:

6.1 De klant die consument is beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.50, § 2, en artikel VI.51 van het wetboek van economisch  recht zijn vermeld (zie ook modelinstructies voor herroeping gevoegd als bijlage 1).

6.2 Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend via het modelformulier gevoegd als bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden of door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan BeBillie waarin de klant verklaart de overeenkomst te herroepen.

6.3 BeBillie benadrukt dat de directe kosten van het terugzenden van de goederen ten laste zijn van de klant. 

6.4 De in 6.1 vermelde herroepingstermijn van 14 dagen verstrijkt na:

1° voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;

2° voor verkoopovereenkomsten, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

  1. a) indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
      b) indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
      c) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

6.5 Het herroepingsrecht geldt niet voor de overeenkomsten en leveringen vermeld in artikel VI.53 van het wetboek van economisch recht.

6.6 BeBillie zal  wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6.7 Onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig de vermeldingen in 6.2  aan de onderneming heeft meegedeeld, zendt de consument de goederen terug of overhandigt die aan de onderneming of aan een persoon die door de onderneming gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, tenzij de onderneming aangeboden heeft de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de consument de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

6.8 De modelinstructies inzake herroeping worden omschreven in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden. Het modelformulier voor herroeping wordt gevoegd als bijlage 2 bij deze algemene voorwaarden.

7. Garantie

7.1 Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door BeBillie geleverde producten en goederen een wettelijke garantie.

7.2 Als het geleverde product of goed niet aan de overeenkomst of bestelling beantwoordt dient de klant BeBillie hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. BeBillie zoekt dan samen met de klant naar een oplossing. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag betaald door de klant aan BeBillie voor het geleverde product of goed.

7.3 Gewoonlijke of normale slijtage, overmacht, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan het product, verkeerd gebruik of foute behandeling door de klant,  het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs zijn expliciete, maar niet-limitatieve, uitzonderingen op het garantiestelsel van 7.1 en 7.2

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is BeBillie of de klant niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. BeBillie of de klant is bij overmacht gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Elektronische bewijsvoering

9.1 De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

9.2 De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij doorgeeft.

9.3 Bij een eerste online bestelling of reservatie moet de klant een inschrijvingsprocedure doorlopen. Na deze inschrijvingsprocedure hoeft de klant zich enkel terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

10. Persoongegevens

10.1 Hoewel de meeste informatie op de webshop vrij beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd en dit onder meer bij het plaatsen van een bestelling.

10.2 Deze persoonlijke informatie en gegevens worden uitsluitend gebruikt inzake het klantenbeheer, het op de hoogte houden van de gebruiker en klant van de producten en promoties, inzake het uitvoeren en leveren van bestellingen, inzake eventuele deelnames aan wedstrijden en met het oog op het voldoen van de wettelijke verplichtingen.

10.3 De klant en de gebruiker kan zich altijd kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke informatie en gegevens voor marketing doeleinden. De klant kan zich dan richten tot BeBillie.

10.4  Persoonlijke informatie en gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder toestemming van de klant.

10.5 Conform de wet inzake de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 heeft de klant of gebruiker een wettelijk recht op inzage en op eventuele correctie van zijn persoonlijke informatie en gegevens.

10.6 Bij overhandiging van een identiteitsbewijs kan de gebruiker of klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BeBillie gratis een schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonlijke informatie en gegevens. Als de gegevens die worden meegedeeld onjuist, niet volledig of niet noodzakelijk zijn dan kan steeds om een correctie worden gevraagd.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De webshop en alle onderdelen van de webshop zijn exclusieve eigendom van BeBillie en zijn auteursrechtelijk beschermd.

11.2 het is elke bezoeker verboden om wijzigingen  aan te brengen in de papieren of digitale kopieën van de webshop  hij heeft afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook. Het is elke bezoeker verboden om illustraties, foto's, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

11.3 Het is elke bezoeker en klant verboden om de webshop, de website of onderdelen van de website en webshop te gebruiken in strijd met de auteurswet.

11.4 Het is elke bezoeker en klant verboden om de webshop, de website of onderdelen van de website en webshop te gebruiken voor commerciële doeleinden.